ITÄ - LÄNSI
1932-2010
ottelut
pelaajat
seurat
aakk luettelo
jarj luettelo
Jaakko Aalto
Seppo Aarnivala
Tauno Aho
Sami Ahola
Pertti Ahonen
Jorma Ahvenainen
Jussi Ala-Nikkola
Jussi Ala-Nikkola
Mauri Alanne
Erkki Alhava
Tauno Alhava
Antti Alho
Risto Antikainen
Jaakko Antila
Birger Antin
Erkki Antinniemi
Raimo Bragge
Juha Broman
Kaarlo Böök
Jere Dahlström
Mika Eerikäinen
Simo Eerikäinen
Erik Ehrstedt
Kari Ekroth
Antti Elomaa
Olavi Eroma
Vilho Eskelinen
Ahti Eteläpää
Jouko Etula
Jyrki Falin
Paul Frederiksen
Olli Fredrikson
Teuvo Glad
Sami Haapakoski
Heikki Haapanen
Markku Haapasalmi
Teemu Haataja
Esa Hacklin
Nils Hagman
Reijo Haka
Ahti Hakalainen
Timo Hakanen
Kari Hakkarainen
Reino Hakkarainen
Martti Hakola
Mikko Halme
Esko Halonen
Ossi Halonen
Pentti Hand
Leo Hannula
Olli Hanski
Pekka Harjula
Jorma Harlin
Gustaf Hartala
Antti Hartikainen
Olli Hartikainen
Pasi Harvela
Erkki Hattari
Heikki Hattari
Pentti Hattari
Eero Haukiala
Leo Haukkala
Mikko Haukkala
Esa Hauta-aho
Jan Hautala
Voitto Hautala
Erkki Heikkilä
Erkki Heikkilä
Jaakko Heikkinen
Jarmo Heikkinen
Jimi Heikkinen
Timo Heimonen
Esko Heino
Keijo Heinonen
Mauno Heinonen
Henri Heinäheimo
Leonard Heinänen
Eino Helin
Svante Helminen
Olavi Helo
Pekka Henttonen
Teuvo Heula
Paavo Hietanen
Tauno Hintikainen
Jorma Hirvi
Raimo Hirvi
Raimo Hirvonen
Veijo-Lassi Holopainen
Jukka Holttinen
Esa Honkalehto
Simo Hotakainen
Marko Hovi
Pekka Huhtala
Jouko Hujanen
Mikko Huotari
Markku Hylkilä
Jorma Hyry
Oiva Hyttinen
Paavo Hämäläinen
Vilho Hänninen
Perttu Härkönen
Tapani Häti
Ensio Häyrinen
Kosti Höglund
Kalevi Ihalainen
Matti Iivarinen
Toivo Ilola
Pekka Itävalo
Paavo Jaakkola
Pertti Jaakkola
Raimo Jaakkola
Ismo Jaatinen
Niilo Janhunen
Pertti Jantunen
Anssi Jokinen
Toivo Jokinen
Sami Joukainen
Kalevi Junnila
Osmo Juntto
Tuomas Jussila
Toni Juurakko
Vilho Jäderholm
A Jämsen
Valto Järvi
Markku Järviaho
Eino Kaakkolahti
Paavo Kae
Jouko Kaijanen
Osmo Kaipia
Jarno Kaksonen
Juha Kalajanniska
Kari Kallio
Teijo Kankaanpää
Saku Kapanen
Sami Karjala
Jari Karjanlahti
Allan Karvonen
Aulis Karvonen
Klaus Karvonen
Edvin Katainen
Pentti Katainen
Antti Kataja-Rahko
Reino Kaukainen
Vesa Kaukiainen
Seppo Kauppila
Ilkka Kauppinen
Kari Kelkka
Jouko Kemilä
Jussi Kemilä
Erkki Kemppainen
Seppo Kerttula
Timo Keränen
Veikko Keskitalo
Martti Kesto
Valtteri Ketonen
Markus Kettunen
Jussi Kiikeri
Heikki Kilpeläinen
Sulo Kirsi
Jussi Kitinoja
Hannu Kiukkonen
Erkki Kiuru
Hannu Kiuru
Oiva Kiuru
Risto Kivelä
Osmo Kivi
Pentti Kivimäki
Toni Kohonen
Aatto Koivu
Helge Kokko
Jarkko Kokko
Martti Kokkonen
Pasi Kokkonen
Vilho Kokkonen
Sakari Kolehmainen
Jani Komulainen
Marko Kontio
Juhani Konttinen
Erkki Korhonen
Ilpo Korhonen
Jarmo Korhonen
Juha Korhonen
Juha Korhonen
Jyrki Korhonen
Matti Korhonen
Risto Korhonen
Roope Korhonen
Jouni Korkiamäki
Jari Koski
Raimo Koskinen
Topi Kosonen
Olavi Kotkaslahti
Väinö Koutsa
Markku Kuikka
Olavi Kuismanen
Heikki Kujala
Jaakko Kuoppa
Mikko Kuosmanen
Pertti Kurppa
Voitto Kuulusa
Kari Kuusiniemi
Antti Kuusisto
Jukka Kuusisto
Olavi Kuusisto
Martti Kylmälahti
Jorma Kyntölä
Pekka Kytö
Ilpo Kytösalmi
Riku Kytösalmi
Marko Kähkönen
Uuno Käkönen
Pentti Kämäräinen
Pertti Laakso
Mika Laatikainen
Erkki Lahti
Esa Lahtinen
Mikko Lahtinen
Asko Laine
Heikki Laine
Timo Laine
Pentti Lainela
Arvo Laitinen
Kari Lakaniemi
Markus Lakaniemi
Juhani Lamberg
Unto Lammi
Anssi Lammila
Pauli Larimo
Juhani Latikka
Oiva Latikka
Jorma Latva
Erkki Latvala
Kyösti Latvala
Matti Latvala
Olli Latvala
Rauno Latvala
Veikko Latvala
Mika Laukkanen
Olavi Laukkanen
Yrjö Launonen
Antti Laurila
Jari Laurila
Matti Lautala
Martti Lavi
Pekka Lavonen
Ville Lehmus
Riku Lehto
Taisto Lehto
Olli Lehtola
Eero Lehtosaari
Keijo Leiniäinen
Osmo Leino
Ossi Leino
Aarne Leivo
Erkki Leppäniemi
Juhani Leppäniemi
Jari Levänen
Vesa Liikala
Kari Lindberg
Reijo Linden
Raimo Lindholm
Markus Linna
Pentti Linna
Heikki Linnankylä
Markku Lintunen
Arto Lippojoki
Pentti Lipponen
Vesa Lipsanen
Hannu Litmanen
Unto Liukkonen
Väinö Liukkonen
Leo Liusvaara
Heikki Loikkanen
Riku Lokka
Pertti Lonka
Jaakko Lovén
Jaakko Luhtanen
Kalevi Luoma
Tauno Luomi
Mikko Lylykorpi
Markku Löfman
Ismo Maanola
Unto Majander
Olli-Jussi Makkonen
Oiva Manninen
Esa Mantere
Janne Marjelund
Kaino Kalervo Markkanen
Jouko Martikkala
Elmer Meilahti
Markus Meriläinen
Erkki Merinen
Vesa Mikkola
Janne Monni
Tommi Murto
Ilkka Musto
Vesa Musto
Jouni Mutikainen
Kari Myllyniemi
Mauri Mäkelä
Paavo Mäkelä
Pertti Mäkelä
Taisto Mäkelä
Jukka Mäkinen
Martti Mäkinen
Voitto Mäkinen
Paavo Mäntylä
Esa Mäntymaa
Rauno Mäntynen
Jari Määttä
Veijo Mölsä
Markku Mörsky
Matti Naskali
Kimmo Nelimarkka
Ismail Neuman
Antero Niemelä
Pasi Niemelä
Viljo Niemi
Eero Nieminen
Juha Nieminen
Lasse Nieminen
Mikko Niinikoski
Terho Niiranen
Nils Nikander
Kauko Nissinen
Paavo Nuotio
Antti Nurminen
Rainer Nuutinen
Jaakko Nygård
Janne Oinonen
Lauri Oinonen
Eero Okkonen
Osmo Oksala
Jorma Ollanketo
Sulo Opas
Aki Orava
Aimo Paavola
Olavi Paavola
Onni Paavola
Pauno Paavola
Pentti Paavola
Pentti Paavola
Seppo Paavola
Jorma Pajunen
Jarkko Pakkanen
Raimo Papinaho
Veijo Parhiala
Jukka Parikka
Mikko Parikka
Lauri Parkkinen
Juha Partanen
Sami Partanen
Sami Parttimaa
Jorma Parviainen
Risto Parviainen
Raimo Pasanen
Aulis Paski
Yrjö Pauloff
Olli Pekkala
Marko Pelkonen
Niku Peltokangas
Mikko Peltola
Aulis Peltomäki
Pekka Peltomäki
Jukka Peltoniemi
Mikko Pennanen
Pekka Pennanen
Kaarle Pentti
Jarkko Perttula
Jaakko Pesonen
Reino Pesonen
Lauri Pessala
Jouni Peura
Eero Pietarila
Eino Pikkarainen
Pasi Pirinen
Hannu Pitkänen
Antti Piuhola
Pasi Pohjola
Unto Poikolainen
Matti Pollari
Paavo Pollari
Hans Porras
Jussi Pulkkinen
Juha Pulliainen
Kimmo Pulliainen
Henri Puputti
Ensio Purovaara
Arto Puumalainen
Raimo Puustinen
Mauri Pyhälahti
Viljo Pyykkö
Antero Pärssinen
Raimo Raak
Markku Raasu
Reino Raesmaa
Petri Raittila
Eino Raivio
Hannes Rajala
Ossi Rajala
Pekka Rajala
Pertti Rajala
Raimo Rajala
Tero Rancken
Toni Ranta
Onni Rantala
Riku Rantanen
Timo Rantatorikka
Rauli Rapo
Marko Rasinkangas
Kustaa Rasku
Tapio Rauanto
Janne Rauhala
Matti Rauko
Timo Raussi
Aleksi Rautiainen
Erkki Rautiainen
Timo Rautiainen
Jarkko Rautio
Paavo Reiju
Yrjö Reiko
Lauri Reinikainen
Paavo Rekula
Markku Repo
Heikki Reunanen
Ari Rinta-Rahko
Esa Risku
Eero Ritvanen
Lauri Ritvola
Eino Ropponen
Niilo Räisänen
Jarmo Rönkä
Mikko Röppänen
Antti Saarinen
Eero Salisma
Kari Salmi
Esko Salminen
Lauri Salminen
Matti Salminen
Kauko Salo
Reijo Salo
Reijo Salo
Ilmari Salonen
Reino Salonen
Olli Saressalo
Sakari Saressalo
Toivo Sariola
Juhani Savela
Nikolai Semeri
Hannu Seppä
Olavi Sihvonen
Pekka Sihvonen
Pertti Silen
Juha-Matti Sirviö
Sami Sirviö
Mika Sivunen
Simo Snellman
Juha-Pekka Soini
Kari Soini
Väinö Soininen
Kari Stenberg
Uuri Ståhlhammar
Viljo Sunden
Jarmo Suokas
Juha Suorauha
Oiva Sutinen
Arvo Suutarinen
Juhani Suutarinen
Lauri Suutarinen
Veli-Matti Sylander
Hannu Södervik
Stig Tainio
Tuomas Tallbacka
Tuomo Tallbacka
Keijo Talvisto
Olli Talvisto
Aarne Tanhuanpää
Kari Tapanen
Niilo Tarvajärvi
Pekka Taulasalo
Tuomas Tervonen
Taisto Tikkanen
Reijo Tiri
Vesa Toikka
Antti Tokkari
Eero Tolonen
Niilo Toppila
Risto Tuominen
Jorma Tuominiemi
Unto Turpeinen
Veijo Turpela
Jari Tuulensuu
Pasi Tuuva
Jari Tyynelä
Lauri Tyyskä
Iikka Törrönen
Kari Uosukainen
Pekka Uosukainen
Osmo Uotila
Seppo Uusi-Oukari
Ilkka Uusitalo
Tauno Vaahtera
Hannu Vainio
Markku Vainio
Onni Vainio
Paul Vainio
Pauli Vainio
Tauno Vainio
Vesa Vainio
Mikko Vainionpää
Tuure Valo
Pasi Vanhatalo
Veikko Vapalahti
Pasi Varonen
Vesa Varonen
Antero Vatto
Jaakko Vauhkonen
Antti Vehkaperä
Olli Veijola
Matti Venäläinen
Reino Vepsäläinen
Anssi Vesala
Antero Viherkenttä
Tuomo Vihriälä
Antti Vihtkari
Alpo Viinikainen
Jari Viitasalo
Raimo Vilen
Eero Vilevaara
Tapani Virtala
Veikko Virtanen
Veli Virtanen
Mikko Vitikainen
Ensio Vuorinen
Janne Vuorinen
Pasi Vuorinen
Eero Vuorio
Markus Vuosjoki
Martti Vuosjoki
Unto Väisänen
Pertti Wirtanen
Veli-Pekka Yli-Hirvelä
Martti Yli-Jaskari
Mauno Yli-Soini
Jukka Yrjänen
Antero Östman